De PaardenbloemAlgemene Voorwaarden Webwinkel

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene
Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. De Paardenbloem: gevestigd te Nieuwbergen en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 64189260 handelend onder de naam De
Paardenbloem.
1.2. Website: de website van De Paardenbloem, te raadplegen via
zadelmakerijdepaardenbloem.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een
Overeenkomst aangaat met De Paardenbloem en/of zich geregistreerd heeft op de
Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen De Paardenbloem en
Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van De Paardenbloem zijn
de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding
bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de
Algemene Voorwaarden, zijn deze voor De Paardenbloem slechts bindend, indien en
voor zover deze door De Paardenbloem uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productof
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing,
maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van De Paardenbloem afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. De weergegeven prijzen zijn inclusief verzendkosten.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De
Paardenbloem kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen
tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere
van De Paardenbloem afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. De Paardenbloem kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant
van het aanbod van De Paardenbloem en het voldoen aan de daarbij door De
Paardenbloem gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De
Paardenbloem onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de
Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft De Paardenbloem het
recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. De Paardenbloem kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien De
Paardenbloem op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te
verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door De Paardenbloem is ontvangen, stuurt De Paardenbloem
de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig
mogelijk toe.
5.2. De Paardenbloem is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 5. De wijze van levering kan op verschillende
manieren plaatsvinden en is ter keuze van De Paardenbloem.
5.4. Indien De Paardenbloem de producten niet binnen de overeengekomen termijn
kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met
een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te
ontbinden.
5.5. De Paardenbloem raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de
daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat
het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders
is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af
te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. De Paardenbloem is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit
te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant
is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te
retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die
niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met De Paardenbloem
binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos
te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
. als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen;
. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de
laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het
reguliere posttarief geeft De Paardenbloem een raming van deze kosten. De
verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet
begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van
Klant.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met
het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product
slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan
dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan
in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn
ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan De
Paardenbloem, of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Paardenbloem kenbaar te
maken dat hij van de aankoop af ziet. De Paardenbloem bevestigt in geval van een
digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen
om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit
Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het
modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping
is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
De Paardenbloem
Patrijsstraat, 33
5854 GK, Nieuwbergen
6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald
aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft
gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft De Paardenbloem de bijkomende kosten voor de duurdere
methode niet terug te betalen. Tenzij De Paardenbloem aanbiedt het product zelf af te
halen, mag De Paardenbloem wachten met terugbetalen tot De Paardenbloem het
product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een
eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 7. Betaling

7.1. Klant dient betalingen aan De Paardenbloem volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. De Paardenbloem
is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd
tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van
14 dagen ingaand op de dag na levering.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat
hij door de De Paardenbloem is gewezen op de te late betaling en De Paardenbloem
de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-
dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en
is De Paardenbloem gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%
over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en
5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De Paardenbloem kan ten
voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door De Paardenbloem een
aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist
gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. De Paardenbloem staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
specifiek overeengekomen, staat De Paardenbloem er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient
Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt De
Paardenbloem daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien De Paardenbloem de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de
relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met
inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant
betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen

9.1. De Paardenbloem staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
specifiek overeengekomen, staat De Paardenbloem er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is
voor normaal gebruik.
9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 2 dagen na levering De Paardenbloem
daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op
herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
9.3. Indien De Paardenbloem de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de
relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van De
Paardenbloem, dan kan hij bij De Paardenbloem telefonisch, per e-mail of per post een
klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. De Paardenbloem geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7
dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet
mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal De Paardenbloem
binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie
geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te
geven op de klacht van Klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via
http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2. De totale aansprakelijkheid van De Paardenbloem jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot
vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs
(inclusief btw).
11.3. Aansprakelijkheid van De Paardenbloem jegens Klant voor indirecte schade,
daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade
door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op De
Paardenbloem jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De
in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Paardenbloem.
11.5. De aansprakelijkheid van De Paardenbloem jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant De
Paardenbloem onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij
een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Paardenbloem ook na
die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat De Paardenbloem in staat is adequaat te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het
ontstaan daarvan schriftelijk bij De Paardenbloem meldt.
11.7. In geval van overmacht is De Paardenbloem niet gehouden tot vergoeding van
enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

12.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van De Paardenbloem totdat alle
vorderingen die De Paardenbloem op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele
daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
12.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken,
anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de
zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het
Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander
recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is
overgegaan.
12.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van De Paardenbloem te bewaren.
12.4. De Paardenbloem is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet
voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert
of dreigt te gaan verkeren.
12.5. Zakelijke Klant zal De Paardenbloem te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn
zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van De Paardenbloem.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1. De Paardenbloem verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy
statement. Deze is hier te vinden: zadelmakerijdepaardenbloem.nl

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,
zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst
worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar
De Paardenbloem gevestigd is.
14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit
niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat
geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als
rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt
gegeven.
14.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per
e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de email
voldoende vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of
opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
De Paardenbloem
Patrijsstraat, 33
5854 GK, Nieuwbergen
Telefoon: 0625458154
E-mail: paardenbloem@hotmail.com
KvK-nummer: 64189260
Btw-nummer: NL124407699B01